Wznowienie granic – wszystko, co musisz wiedzieć?

Wznowienie granic – wszystko, co musisz wiedzieć?

Zaangażowanie geodety nie dotyczy tylko nowopowstających obiektów i wytyczanych działek. Czasami zdarza się, że jego praca jest niezbędna w sytuacji, gdy pierwotna linia graniczna została zatarta lub przesunięta. Takie sprawy stanowią jeden z częściej pojawiających się elementów konfliktów sąsiedzkich.

1. Wznowienie granic – kiedy jest konieczne?

2. Wznowienie granic – zakres działania

3. Znaki graniczne i geodezyjne

4. Procedura wznowienia granic działki

Wznowienie granic  i znaków granicznych to procedura przeprowadzana wyłącznie przez geodetów. Mimo że wiąże się ze stosunkowo wysokimi kosztami, bywa jedyną ochroną przed całkowitą utratą fragmentu swojego terenu wskutek zasiedzenia go przez sąsiada.

Wznowienie granic – kiedy jest konieczne?

Podstawowym powodem procedury wznawiania granicy lub granic działki jest zatarcie linii graniczącej lub jej przesunięcie. Pierwszy przypadek dotyczy przede wszystkim terenów zaniedbanych, nie używanych przed dłuższy czas. Z drugą opcją mamy do czynienia w kontekście działań sąsiedzkich i świadomego przesunięcia granicy, wskutek czego teren przesuwającego powiększa się. Może to być jednorazowe działanie lub stopniowy proces, związany choćby z pracą na roli.

Wbrew obiegowej opinii, wznowienie granic działki jest zadaniem dość często realizowanym przez firmy geodezyjne. Pozwala uzyskać pewność co do przebiegu granic danej działki, nieruchomości albo gruntu rolnego. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że trzeba to zrobić zawsze, gdy wokół danego terenu pojawić ma się ogrodzenie – nieważne, czy dotyczy to domu mieszkalnego czy jakiejkolwiek innej nieruchomości. Wznowienie granic działki skutkuje oznaczeniem na nowo punktów uszkodzonych lub przesuniętych, co pozwala skonkretyzować przebieg granic w dokumentacji.

Bardzo ważne jest, by zgłosić zamiar wszelkich prac do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej i – po analizie – uzyskać zgodę tej instytucji na planowane działania.

Znaki graniczne a geodezyjne

Jak widać, pod pojęciem wznowienia granic działki ukrywa się proces określania rzeczywistej granicy czyjegoś terenu. Prowadzi się go w oparciu o wszelkie istniejące dane, na przykład dokumentację, ślady geograficzne .

Zadaniem znaków granicznych jest rozdzielenie sąsiadujących ze sobą powierzchni. Znajdują się one w punktach charakterystycznych na krawędziach działki, na przykład w załamaniach. Połączenie wszystkich punktów wskazuje przebieg granicy.

Znaki graniczne często nazywane są znakami geodezyjnymi, jednak nie zawsze nazwy można potraktować synonimicznie. Znaki graniczne i geodezyjne mogą pokrywać się, jednak nie stanowi to reguły. W tym drugim przypadku chodzi o elementy geodezyjnej osnowy, która umożliwia prowadzenie pomiarów terenowych. Zalicza się do nich również elementy zagospodarowania terenu i znaki graficzne, jak kamienie, elementy betonowe, geodezyjne paliki. Znaki umieszczane są we wszystkich punktach granicznych działki – nie można ich usuwać i niszczyć pod groźbą odpowiedzialności karnej.

Procedura wznowienia granic działki

Wznowienie granic działki jest wykorzystywane przy porządkowaniu terenu, ale także przy sporach sąsiedzkich i prawnych. Co obejmuje? W całym procesie wyróżnić można kilka istotnych czynności.

  • Wyznaczanie znaków granicznych – czyli wskazanie położenia punktów granicznych na gruncie. Sposób działania uzależniony jest w tym przypadku od rodzaju dokumentacji pokazującej tę lokalizację oraz od stanu znaków w gruncie. Informacje materialne znaleźć można w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym.
  • Odszukanie i wskazanie położenia znaków granicznych – czasami wystarczy tylko posiłkować się materiałami dotyczącymi położenia znaków granicznych. Najczęściej sytuacja ta dotyczy pomiarów uzupełniających, na przykład podczas sporządzania map do celów projektowych lub tyczenia budynku.
  • Wznowienie znaków granicznych – ma na celu wyznaczenie pierwotnego położenia znaków granicznych, które zostały uszkodzone, zniszczone lub przesunięte. Praca ta wymaga zgłoszenia w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej oraz sporządzenia operatu technicznego, a także zawiadomienia sąsiadów (istotne jest zwrotne potwierdzenie odbioru), którzy muszą podpisać protokół. Po skontrolowaniu dokumentacji trafi ona do zasobów państwowych.
  • Wyznaczenie położenia punktów granicznych, które zostały ujawnione w ewidencji gruntów i budynków – tę pracę, podobnie jak przy wznawianiu znaków, także należy zgłosić w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, przygotować operat techniczny przekazany później do zasobów państwowych, a wcześniej powiadomić sąsiadów. Na drodze tych czynności może zmienić się pole powierzchni ewidencjonowanej działki – decyzję podejmie starosta.
  • Ustalenie przebiegu granic działek lub nieruchomości – te czynności podejmuje się przy braku dokumentacji, która pozwalałaby jednoznacznie wyznaczyć położenie punktów granicznych. Procedura jest taka sama jak w przypadku wyznaczania położenia punktów granicznych.

Sprawy związane ze wznowieniem granic mogą zakończyć się w sądzie, gdy strony nie chcą przyjąć ustaleń decyzji o rozgraniczeniu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *