Co obejmuje obsługa geodezyjna inwestycji?

Co obejmuje obsługa geodezyjna inwestycji?

Obsługa geodezyjna inwestycji dotyczy większości inwestycji budowlanych skoncentrowanych na działkach. Są to przedsięwzięcia zarówno z zakresu budownictwa ogólnego, jak również przemysłowego czy komunikacyjnego. Zakres jest dość szeroki: mowa o budowie lub rozbudowie domu, rozbiórce nieruchomości, a nawet postawieniu dobudówki.

  1. Kiedy potrzebna jest obsługa geodezyjna inwestycji?
  2. Zakres obsługi geodezyjnej
  3. Jak wybrać geodetę?
  4. Regulacje prawne
  5. Budowa i co dalej?

Bez obsługi geodezyjnej prawidłowo wykonana inwestycja jest niemożliwa. Specjalista kontroluje obiekt, weryfikuje ewentualne zmiany w położeniu i kształcie terenu, zwraca uwagę na wszelkie aspekty, które mogłyby okazać się niebezpieczne w skutkach. Geodeta aktualizuje także mapy.

Kiedy potrzebna jest obsługa geodezyjna inwestycji?

Inwestycje budowlane zawsze wiążą się z ogromną odpowiedzialnością – nie ma znaczenia rozmiar i koszt realizowanego przedsięwzięcia. Udział geodety jest więc niezbędny na każdym etapie: już podczas prac przygotowawczych. Na czym polega kompleksowa obsługa specjalisty? Jakie usługi wchodzą w skład poszczególnych faz działania?

Obsługa geodezyjna to warunek realizacji właściwie wszystkich inwestycji budowlanych – ta zasada nie obejmuje jedynie drobnych prac, które nie wymagają uzyskiwania pozwolenia na budowę, na przykład postawienia niewielkiego garażu czy domku letniskowego. W pozostałych przypadkach geodeta koordynuje całość procesu: od jego rozpoczęcia po przeprowadzenie inwentaryzacji powykonawczej. Zakres realizowanych czynności to trzy główne fazy:

  • wytyczenie budowli na obszarze budowy – zapewnienie ulokowania zgodnego z projektem, planem zagospodarowania działki i pozwoleniem na budowę,
  • kontrola prawidłowości wykonywanych prac – stały i bezpośredni nadzór, weryfikowanie, czy obiekty są budowane zgodnie z określoną lokalizacją oraz opisanie przeprowadzanych czynności w dzienniku budowy,
  • inwentaryzacja powykonawcza – wykonanie końcowych pomiarów, przeprowadzenie wszystkich czynności związanych z uwzględnieniem nowych obiektów na zasadniczej mapie miasta oraz ewidencji gruntów i budynków.

Jak więc widać, geodezyjna obsługa inwestycji jest bardzo szerokim pojęciem. Obejmuje wiele różnych działań przeprowadzanych na każdym etapie inwestycji. Warto dodać, że zakres tych prac zawsze uzależniony jest od konkretnej umowy między inwestorem i geodetą. W zakres obowiązków specjalisty może wchodzić także opracowanie dokumentacji dla projektanta (na przykład wykonanie mapy), dokonanie pomiarów stanowiących podstawę wyznaczenia położenia obiektu czy pomiarów powykonawczych.

Obsługa geodezyjna oprócz prac w terenie obejmuje także działalność biurowo-obliczeniową i fotogrametryczną, czyli: weryfikację i opracowanie dokumentacji projektowej, ewidencję gruntów i budynków, prowadzenie baz danych czy przygotowanie dokumentacji specjalistycznej.

Jak wybrać geodetę?

Wybór geodety nie jest łatwym zadaniem. Aby w pełni zatroszczyć się o bezpieczeństwo przeprowadzanych prac oraz wysoką jakość obiektu, warto powierzać obsługę inwestycji renomowanym firmom. Kadra z odpowiednimi uprawnieniami i dużym doświadczeniem oznacza precyzję i sumienne wykonywanie powierzonych zadań. To szczególnie ważne na etapie określania położenia obiektu, ale i w kolejnych fazach realizacji inwestycji. Doradztwo i rozwiewanie wątpliwości będzie stanowiło o końcowym sukcesie.

Jak wybrać firmę? Warto sprawdzić uprawnienia zawodowe i certyfikaty.

Regulacje prawne

Jak wynika z powyższych informacji, geodezyjna obsługa inwestycji dotyczy zarówno budownictwa przemysłowego i indywidualnego, jak i prac ogólnych, osiedlowych, wodnych. Zastosowanie znajduje również przy budowie i rozbudowie dróg, ulic, autostrad i linii kolejowych. Wszystkie te aspekty są oczywiście regulowane odpowiednimi przepisami prawa.

Jakie regulacje odnoszą się do zawody geodety i specyfiki jego pracy? Priorytet stanowią oczywiście: prawo geodezyjne i kartograficzne oraz prawo budowlane. Uwzględnić trzeba także szczegółowe akty prawne, a więc prawo wodne lub energetyczne, a także ustawę o gospodarce nieruchomościami, ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawę o sieciach telekomunikacyjnych oraz ustawę o wspieraniu i rozwoju usług. To właśnie z tego szerokiego katalogu przepisów wynikają wymagania dotyczące uprawnień. Dokładna znajomość wszystkich regulacji ma duże znaczenie podczas realizacji czynności w obrębie obsługi geodezyjnej.

Budowa i co dalej?

Obowiązki geodety wcale nie wyczerpują się po zakończeniu budowy. Specjalista jeszcze przed postawieniem pierwszych elementów konstrukcyjnych musi wytyczyć budowlę, zapewniając jej odpowiednie usytuowanie. To ważne, jeśli na działce lub działkach sąsiednich znajdują się inne budynki. W czasie realizacji inwestycji ekspert kontroluje prawidłowość wykonywanych prac i ich zgodność z projektem. Opis tych czynności znajduje się w dzienniku  budowy.

Ma to znaczenie z punktu widzenia finału. Aby umożliwić oddanie budynku do użytku, geodeta musi wykonać swoje prace raz jeszcze podczas inwentaryzacji powykonawczej, sprawdzając, czy wszystkie elementy zgadzają się z wcześniejszym nadzorem i pomiarami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *